Sunday, 21 October 2012

REVOLUSI PERTANIAN& PERINDUSTRIAN (II)


Sejarah kertas tiga:

1)LATAR BELAKANG REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN DI EROPAH

Revolusi bermaksud suatu perubahan besar yang berlaku mendadak dan menyeluruh dari segi politik,social atau ekonomi.Selain itu,terdapat dua jenis revolusi di Eropah iaitu yang pertama Revolusi Pertanian dan yang kedua Revolusi Perindustrian.Terdapat beberapa contoh revolusi seperti,revolusi politik.Berlaku apabila satu kebangkitan menukarkan system pemerintahan.Seperti system colonial kepada pemerintahan peribumi.Revolusi boleh berlaku dalam jangka masa yang lama dan secara berterusan.Selain itu,revolusi tidak berlaku secara mendadak malah berperingkat-peringkat.Revolusi pertanian berlaku akibat pengeluaran makanan secara besar-besaran.Lebihan pengeluaran makanan dijadikan sebagai bahan dagangan.Revolusi pertanian berperanan menyediakan asas bagi Revolusi perindustrian.

2)CIRI-CIRI,FAKTOR DAN KESAN PERKEMBANGAN
i)REVOLUSI PERTANIAN

Revolusi pertanian telah meningkatkan ekonomi Eropah.Terdapat beberapa factor berlakunya revolusi pertanian.Antaranya,perubahan dalam system penggunaan tanah.Yang kedua terdapat perubahan dalam system pemilikan tanah.Terdapat juga penggunaan kaedah atau teknik saintifik dalam pertanian.Kaedah ataupun teknik ini adalah seperti penanaman efisien,penggunaan peralatan baru dan penggunaan baja.Kaedah pemasaran produk pertanian dengan melakukan penanaman secara besar-besaran.Tuan tanah juga memanfaatkan tanah awam iaitu dengan membenarkan rakyat memanfaatkan tanah tersebut bertujuan untuk pengeluaran secara besar-besaran.Terdapat juga system penanaman secara berladang di mana terdapat kawasan yang lebih luas untuk penanaman secara besar-besaran.Kegiatan pertanian sepatutnya dijalankan secara besar-besaran bagi memaksimumkan keuntungan.

Dari segi factor perkembangan revolusi pertanian adalah disebabkan kemajuan teknologi ketika itu.Kaedah penanaman yang digunakan adalah secara bergilir.Ia bermaksud tanah tersebut digunakan secara berterusan sepanjang tahun.Walaupun terdapat perubahan musim,tetapi mereka memanfaatkan situasi tersebut dengan menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim.Sebagai inesiatif tambahan,tanaman baru diperkenalkan seperti turnip dan kentang.Selain itu,dari peralatan terdapat alat menggali untuk menggali lubang yang lebih besar serta alat menugal.Kesannya,penanaman bijih benih dapat dilakukan secara serentak.Dengan merovolusikan cara penanaman hasil pertanian dapat dipertingkatkan.Tambahan pula,penggunaan baja asli secara meluas membantu meningkatkan kesuburan tanah.Kaedah pemasaran produk pertanian dilakukan apabila terdapat lebihan hasil pertanian tersebut.Kesan daripada revolusi pertanian ini,pertanian telah menjadi punca ekonomi Negara.Penanaman bijiran seperti gandum dan jagung pilihan utama dalam bidang pertanian.Apabila hasil pertanian ini mencukupi untuk keperluan harian,lebihan produk akan dieksport.Hal ini menunjukkan bahawa revolusi pertanian adalah bidang yang dapat menyediakan makanan yang mencukupi.Maka,peladang besar menjadi pedagang antarabangsa lalu tercetusnya revolusi perindustrian.Kegiatan ini telah dijalankan secara besar-besaran,oleh itu keuntungan dapat dimaksimumkan.Kegiatan Revolusi perindustrian iaitu pembuatan telah menggatikan pertanian.Kesannya,ramai rakyat menjadi buruh industry.Kemudian,kedudukan tuan tanah diambil alih oleh pemilik kilang.

ii)REVOLUSI PERINDUSTRIAN

Revolusi Perindustrian telah mengambil alih selepas Revolusi Pertanian.Ia berlaku apabila peralihan industry desa kepada perkilangan.Perindustrian ini telah menghasilkan produk secara kecil-kecilan dengan menggunakan tenaga manusia.Seterusnya,ciptaan mesin baru dihasilkan secara besar-besaran mengubah kepada perkilangan.Maka,penciptaan mesin dapat mengeluarkan barangan secara berterusan.Lebihan produk yang dihasilkan telah diperdagangkan secara komersial.Oleh itu,skala pengeluaran bertambah besar hasil lebihan yang dihasilkan.

Revolusi perindustrian ini juga telah berkembang hasil daripada kemajuan teknologi.Penggunaan mesin berkuasa wap yang digunakan untuk memacu bot telah menggantikan tenaga manusia yang digunakan untuk mendayung.Barangan juga dikeluarkan secara besar-besaran.Maka kos pengeluaran akan menjadi murah.Para pedagang telah mendapat keuntungan daripada aktiviti tersebut dan keuntungan tersebut digunakan untuk mempertingkatkan aktiviti pengeluaran dan perdagangan.Pada zaman ini juga,pelbagai mesin telah direka melalui kajian dan kreativiti para ahli teknologi dan saintis.John Newcomen merupakan orang yang telah mencipta mesin enjin berkuasa wap hasil pembakaran arang batu di mana membantu perkembangan system pengangkutan.Lalu tercetusnya penciptaan kereta api dan kapal laut.James Watt merupakan orang yang telah memperbaik lagi enjin berkuasa wap cipataan John Newcomen yang dapat mengeluarkan tenaga lebih efisien.Kemudian,Flying Shuttle mesin dalam industry tekstil rekaan John Kay bertujuan untuk mempercepatkan kerja menenun kain.Oleh itu,tercipta mesin pemintal benang Spinning Jenny dan Water Frame yang dicipta Richard Arkwright yang membantu pekerja memintal benang dengan lebih banyak lagi.

Kesan daripada Revolusi Perindustrian ini,lebihan produk perindustrian diperdagangkan pada peringkat antarabangsa dan keuntungan dimaksimumkan.Britain telah menjadi penggendali perdagangan antarabangsa iaitu eksport dan import.Mennyebabkan Britain menjadi Negara penjajah utama kerana memerlukan lebih banyak bahan mentah.Kesaanya,British menjadi kuasa maritime yang ulung.Sistem pengangkutan telah dipertingkatkan oleh Britain bagi melakukan aktiviti mengeksport modal ke seberang laut.Perubahan dalam system domestic berlaku dengan penciptaan kereta api.Maka,lebih banyak gerabak dapat mengangkut barangan dan juga pekerja kilang.Revolusi Perindustrian ini juga telah menyebabkan munculnya golongan buruh dan majikan.Hal ini kerana,golongan buruh yangt tidak mendapata layanan atau pembelaan sewajarnya.Pekerja bawahan pula tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini.Majikan pula ketika itu tidak semuanya bertimbang rasa.Mereka terpengaruh pada falsafah dan system ekonomi bebas di mana tiada campur tangan kerajaan.

3)JELASKAN ASPEK SUMBANGAN REVOLUSI PERTANIAN TERHADAP PERKEMBANGAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN DI EROPAH.

Revolusi Pertanian telah membantu perkembangan Revolusi Perindustrian.Modal yang disediakan oleh peladang kain antara penyumbang kepada Revolusi Perindustrian.Para pleading yang kaya hasil daripada pertanian telah melabur lebihan modal mereka dalam perindutrian.Perubahan sikap peladang yang sanggup mengambil risiko walaupun tidak menjanjikan pulangan dalam bidang perindustrian.Revolusi Pertanian juga telah menyediakan bahan makanan untuk menampung keperluan pekerja kilang yang semakin meningkat.Oleh itu,Britain tidak bergantung kepada pengimportan bahan makanan dari luar.Dana yang diselamatan dapat dilaburkan dalam sector industry.Melalui dana ini,dapat mebantu lagi pertumbuhan dan perkembangan industry.Selain itu,Revolusi Perindustrian juga dibantu dengan rekaan dalam bidang sains dan teknologi.Semangat dan kegiatan keusahawanan yang dijalankan member banyak sumbangan kepada revolusi ini.Tambahan pula,semangat inovatif dan kreativiti peladang telah memajukan lagi zaman ini. 4)BAGAIMANAKAH KITA MEMANFAATKAN SUMBER BAHAN MENTAH/YANG ADA DI  MALAYSIA BAGI KEMAJUAN NEGARA.

Sumber bahan mentah bermanfaat kepada Negara kerana dengan adanya sumber bahan mentah maka terdapat pembukaan tanah-tanah baru untuk pertanian.Secara tidak lansung dapat meningkatkan ekonomi Negara di samping mencegah masalah pengangguran di Malaysia.Penubuhan FELDA adalah disebabkan buah kelapa sawit dan getah yang semakin meningkat harganya.Kegunaan yang yang pelbagai menyebabkan permintaan semakin meningkat.Selain itu,untuk memudahkan urusan bahan mentah penyatuan tanah-tanah untuk pertanian diletakkan di bawah FELCRA.Bagi melicinkan lagi urusan,program buku merah untuk menilai keberkesanan projek pertanian diadakan.Tambahan pula,penubuhan pusat penyelidikan pertanian ditubukan untuk melakukan  kajian mengenai bahan mentah untuk masa hadapan.Antara pusat penyelidikan yang ditubuhkan ialah MARDI yang   menjalankan penyelidikan dari segi sains, teknikal, ekonomi dan sosial berkenaan dengan: pengeluaran, penggunaan dan pemprosesan segala tanaman (kecuali getah, kelapa sawit dan koko), ternakan dan makanan.MARDI juga pusat pengumpulan dan penyebaran maklumat dan nasihat berkenaan dengan perkara saintifik, teknikal dan ekonomi yang berkaitan dengan industri makanan dan pertanian serta industri asas tani. Memberi pelbagai jenis latihan untuk memajukan industri makanan dan pertanian serta industri asas tani.Penubuhan FAMA bertujuan menyelia,meyelaras,mengawalselia dan memajukan pemasaran keluaran pertanian Malaysia,termasuk pengimportan dan pengeksportan.Program yang dijalankan kerajaan iaitu pembangunan lima tahun adalah untuk memajukan Negara.Penubuhan Lembaga Industri Berat Negara(MIDA)adalah untuk menyelaras industry Negara.Penyediaan kawasan zon bebas perdagangan di Senawang dan Sg Way dan pengurangan cukai adalah bertujuan menarik pelabur asing.Kesannya Malaysia akan bertambah maju dari segi ekonomi .Terdapat dasar ekonomi baru dilancarkan untuk membangunkan Negara selain pertanian.PETRONAS adalah salah satu dasar ekonomi baru yang ditubuhkan untuk usaha cari gali minyak.Kerajaan telah menyediakan tenaga buruh mahir untuk keperluan industry.Penggunaan teknolgi moden juga merupakan  keperluan industry di samping membuat penambahbaikan infrastruktur yang lain.Untuk membuat kajian yang teperinci juga kerajaan telah menubuhkan Universiti Pertanian Malaysia(UPM).Segalan kemajuan yang dikecapi melalui manfaat bahan mentah menjadikan Malaysia kawasan aman,bebas dan berkecuali.Penyediaan jalinan pengangkutan dan perhubugan adalah factor kemajuan Malaysia.
 5)JELASKAN KEJAYAAN NEGARA MALAYSIA SETELAH MEMANFAATKAN SUMBER BAHAN MENTAH/YANG ADA DI MALAYSIA.

Malaysia telah melalui pelbagai cabaran dan rintangan sebelum dan selepas kemerdekaan.Dalam membangunkan ekonomi Negara hingga stabil bukannlah perkara yang mudah.Antara sumbangan kepada kemajuan ekonomi Negara adalah bahan mentah.Bahan-bahan mentah yang terdapat di Malaysia telah mengembangkan lagi kegiatan perindustrian.Kesannya,pelbagai pemodenan yang berlaku dalam sector pertanian seperti kegunaan jentera-jentera moden.Kegiatan maritim juga berkembang dengan pesat melalui hubungan dagangan Malaysia dengan Negara asing.Secara tidak lansung hubungan antarabangsa berkembang.Maka,Malaysia akan menjadi pusat tumpuan pelancong asing seantero dunia.Perkembangan teknologi moden memesatkan lagi pembangunan dan ekonomi Negara.Pelbagai penambahbaikan  telah dilakukan untuk menaikkan taraf kemajuan system pengangkutan.Selain itu,kemajuan system komunikasi juga telah dijalankan dengan penghantaran satelit,dengan ini memudahkan lagi interaksi dengan Negara luar tanpa had.Malaysia juga mampu untuk membuka lebih banyak tanah baru untuk pertanian.Oleh itu,tiada lagi masalah pengangguran dan kemiskinan di Malaysia.

 6)i:CABARAN YANG DIHADAPI OLEH MALAYSIA DALAM MEMAJUKAN NEGARA.

Setiap Negara maju yang telah Berjaya ke persada dunia bukanlah mendapat kejayaan tersebut dengan mudah.Sudah pasti terdapat banyak cabaran yang harus ditempuhi sebelum ke peringkat seterusnya hingga berjaya.Begitu juga dengan Negara Malaysia.Pelbagai cabaran yang dihadapi.Cabaran yang mesti dilalui ialah tekanan daripada Negara maju dimana kita harus mempunyai strategi yang tepat untuk menyaingi Negara-negara tersebut.Di zaman dunia yang kian maju ini persaingan ekonomi dunia sangat sengit,terutama dalam bidang teknologi.Apabila terlalu mengejar kemajuan pasti akan berlaku pencemaran.Oleh itu,kerajaan terpaksa mencari penyelesaian bagi mengatasi masalah pencemaran yang kian buruk seperti pencemaran udara dan air.Nilai wang di dunia kian meningkat,pendapatan rakyat juga kian tinggi,secara tidak lansung akan membawa kepada kenaikan harga barang.Hal ini amat mebimbangkan kerana jika ekonomi berada dalam keaadaan yang tidak stabil,ia akan memberi kesan buruk.Untuk mencapai segala kemajuan dari segi teknologi dan komunikasi amat sukar dan memerlukan tenaga mahirKekurangan tenaga mahir meyukarkan dan melambatkan proses untuk menjadikan Malaysia sebagai Negara maju setaraf dengan Negara-negara yang lain.

  ii)LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN.

Segala masalah yang dihadapi pasti akan menemui penyelesaiannnya.Apa yang perlu dilakukan pertama sekali adalah kita harus memperkukuhkan perpaduan rakyat.Kesefahaman amat penting kerana ia adalah tunjang kepada kemajuan Negara.Apabila persefahaman dapat dicapai maka akan terhasil pelbagai idea baru dan penyelesaian masalah yang dihadapi.Selain itu,untuk menjadi Negara maju setiap masyarakat memainkan peranan yang amat penting dengan meneroka teknologi baru.Langkah ini dapat dilaksanakan dengan melihat perkembangan teknolgi Negara-negara luar dan mengaplikasikannya.Kita juga boleh membuat perubahan kepada teknolgi tersebut agar terdapat pembaharuan.Kerajaan juga haruslah meningkatkan lagi penyelidikan dan pembangunan(R&D) dengan melihat segala kekurangan yang perlu ditambah baik.Dasar ekonomi baru perlu diteruskan sebagai alternative untuk menyokong ekonomi perindustrian dan pertanian.Mutu pendidikan di Malaysia juga perlu ditingkatkan agar generasi seterusnya tahu dan mempunyai perancangan yang lebih bernas dan segar untuk memajukan Negara.Tambahan pula,mereka dapat membuat pembaharuan terhadap kemajuan yang sedia agar agar menjadi lebih baik.


 7)NYATAKAN NILAI-NILAI MURNI/PATRIOTISME DARIPADA REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN YANG BOLEH DITERAPKAN DEMI KEMAJUAN NEGARA KITA.

Sebagai masyarakat Malaysia yang bertanggungjawab kita sepatutnya menanamkan semangat patriotisme dan nilai-nilai murni dalam diri agar kemajuan Negara dapat dicapai.Kita haruslah melatih diri agar menjadi seorang yang berdikari kerana jika kita terus bergantung kepada orang lain agak sukar untuk kita mencapai kemajuan dalam kehidupan.Jadikan kemajuan Negara lain sebagai panduan untuk memajukan Negara.Kita amat bertuah kerana dapat hidup di Malaysia yang kaya dengan pelbagai sumber alam sekitar ciptaan tuhan.Oleh itu,kita haruslah bijak memanfaatkannya untuk kebaikan kepada semua.Tanpa sumber alam tersebut belum tentu kita akan dapat mencapai kemajuan dan peningkatan ekonomi Negara.Untuk memajukan Negara tercinta kita tidak boleh bersikap mudah putus asa.Hal ini kerana,jika kita mudah putus asa,orang lain mudah mengambil kesempatan ke atas kita.Jika kita tidak rajin berusaha juga kita mungkin akan mengalami kerugian kerana mungkin terdapat kebaikan terhadap kemajuan yang kita lakukan jika kita memamanfaatkan sepenuhnya.Mungkin juga kita tidak lihat kebaikan yang diterima dan orang lain yang Nampak akan kebaikkannya akan memanfaatkannya.Mencapai taraf Negara mudah bukanlah  mudah,kita harus bersifat kreatif dan inovatif.Setiap penemuan yang dijumpa,kita haruslah kreatif dalam mengaplikasikannya.Benar,mungkin sesetengah orang amat sukar menerima perubahan zaman yang serba moden dan maju ini.Jadi kita haruslah bersiap sedia menerima perubahan tersebut agar tidak ketinggalan dengan kemajuan dunia yang serba baru ini.Keamajuan juga tidak akan dikecapi jika Negara mengalami masalah perpaduan.Kita sebagai rakyat Malaysia yang pelbagai bangsa duduk di dalam satu komuniti harus saling memahami dan bekerjasama dalam meningkatkan taraf kemajuan Negara.Keamanan yang dikekalkan juga haruslah berkekalan agar tiada peresengketaan berlaku dalam perbuhan zaman yang moden ini.Mencipta sesuatu yang baru adalah perkara yang baik kerana kita dapat menambah baik ekonomi dan kemajuan Negara yang masih dalam zon selamat.Namun,dalam kesibukan mencipta kemajuan Negara jangan dilupa pula tradisi yang telah lama wujud dalam Negara ini,kerana tradisi ini juga merupakan factor yang membantu dalam kemajuan Negara.

 8)RUMUSAN

Berdasarkan pemerhatian dan kajian yang dilakukan,saya telah memperoleh pelbgai pengetahuan baru tentang revolusi pertanian dan perindustrian serta kemajuan Negara Malaysia yang dikecapi hari ini.Betapa sukar dan plebagai cabaran serta perkara harus dilakukan untuk pergi ke peringkat sterusnya hingga diiktiraf menjadi Negara maju.Apa yang paling penting ataupun iktibar yang saya dapat dalam mencapai kecemerlangan diri,bangsa dan Negara adalah dengan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perkembangan dunia.Dengan itu,kita tahu apa yang perlu dilakukan untuk masa hadapan.Kita harus mempunyai pelan strategi yang terbaik.Harapan saya Malaysia dapat menyaingi Negara-negara maju lain dari segi pembangunan,ekonomi dan social.Saya juga berharap Malaysia dapat melahirkan generasi yang lebih baik untuk masa hadapan bagi melopori ekonomi Negara Malaysia kepada yang lebih cemerlang.

No comments:

Post a Comment